REGULAMIN PURE SWIM SZKOŁA PŁYWANIA

1.    Postanowienia ogólne.
a)    Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania przez Akademię Pływania Pure Swim Szkoła Pływania Maciej Jura działającą pod nazwą skróconą Pure Swim Szkoła Pływania z siedzibą w Józefowie przy ul. Podstołecznej 34, 05-410, Józefów; NIP 5322094328, zwaną dalej Organizatorem.
b)    Organizator posiada wszelkie odpowiednie umowy i dokumenty wymagane do prowadzenia zajęć nauki pływania na obiektach sportowych, gdzie odbywają się lekcje nauki pływania.
c)    Osoby rezerwujące i biorące udział w zajęciach oraz ich opiekunowie zwani dalej są Uczestnikami.

2.    Uczestnictwo w zajęciach.
a)    Warunkiem koniecznym do przystąpienia do zajęć jest dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do wykonywania sportu jakim jest pływanie. 
b)    Zapis na zajęcia wiąże się z obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
c)    Dokonanie wpłaty oraz przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
d)    Poprzez akceptacje niniejszego regulaminu Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.

3.    Organizacja zajęć i zapisy
a)    Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą odpowiednie uprawnienia.
b)    W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia Organizator zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa prowadzonego przez inną wykwalifikowaną osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Nie ma możliwości dodatkowego odwołania zajęć lub rezygnacji z nich w związku z zastępstwem. 
c)    W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa Organizator przenosi płatność za nieodbyte zajęcia na następny miesiąc. 
d)    Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem podanym na stronie internetowej, mailowo oraz poprzez komunikator Messeger Facebook.
e)    Zajęcia odbywają się w terminie i miejscu ustalonym wcześniej między Uczestnikiem/Opiekunem a Organizatorem.
f)    Czas trwania zajęć to 30, 45, 60 min w zależności od ustaleń między stronami. Termin zajęć, ich forma  oraz czas trwania  (30, 45, 60 min.) ustalany jest wcześniej między stronami.
g)    Uczestnik ma prawo zapisać się na zajęcia pojedyncze lub dokonać rezerwacji na stały termin zajęć w danym miesiącu.
h)    Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęciach tj. przebrany w strój kąpielowy, z założonym czepkiem i okularkami. 
i)    Każde opóźnienie z winy Uczestnika wiąże się ze skróceniem czasu zajęć stosownie do wielkości spóźnienia. 
j)    Organizator zobowiązuje się do traktowania klientów z należytym szacunkiem i prowadzenia zajęć według swojej najlepszej wiedzy. 
k)    Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania współpracy ze skutkiem natychmiastowym z osobami nieprzestrzegającymi podstawowych zasad kultury, powodującymi niebezpieczeństwo i nie szanującymi pracowników zatrudnionych przez organizatora oraz obiekty sportowe, na których odbywają się zajęcia. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów nieodbytych zajęć.

4.    Płatności za zajęcia
a)    W przypadku rezerwacji stałego terminu zajęć, dokonuje się opłaty za wszystkie zajęcia w danym miesiącu. Opłata za zajęcia jest również opłatą za rezerwację danego terminu.
b)    Opłata pobierana jest z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu, przelewem lub na miejscu gotówką/kartą u instruktora prowadzącego zajęcia.
c)    Dane do przelewu udostępnione są na stronie internetowej www.pureswim.pl w zakładce kontakt.
d)    Warunkiem przystąpienia do zajęć jest dokonanie wpłaty.
e)    W przypadku nagminnego braku wpłat, uczestnik po wcześniejszym powiadomieniu zostaje skreślony z listy rezerwacji.
f)    Zajęcia pojedyncze bez rezerwacji stałego terminu rozliczane są na bieżąco przed rozpoczęciem każdych zajęć kartą lub gotówką u instruktora prowadzącego zajęcia. 

5.    Nieobecności, odwołania i odrabianie zajęć
a)    Uczestnik ma prawo do odwołania jednych zajęć w miesiącu na każdy jeden termin rezerwacji tygodniowo. 
b)    Aby odwołanie było skuteczne Uczestnik ma obowiązek zgłosić odwołanie zajęć najpóźniej 10h przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć wysyłając sms na numer kontaktowy podany na stronie internetowej Organizatora. W wiadomości muszą zostać podane Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin odwoływanych zajęć.
c)    Zajęcia prawidłowo odwołane można odrobić we wspólnie ustalonym terminie lub przenieść płatność za nie na następny miesiąc.
d)    W przypadku każdej kolejnej nieobecności w danym miesiącu, zajęcia uznane są za odbyte bez możliwości ich odrobienia.
e)    W przypadku niezdolności do wykorzystania wykupionych zajęć przez Uczestnika, ze względu na poważne przyczyny zdrowotne, Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny sytuacji oraz przeniesienia płatności uczestnikowi na inny okres po wcześniejszym ustaleniu danego faktu między stronami.

6.    Vouchery Podarunkowe
a)    Organizator dokonuje sprzedaży Voucheru Podarunkowego na określoną ilość i długość zajęć ustaloną wcześniej z kupującym.
b)    Każdy voucher ma 6 miesięczny termin ważności liczony od daty zaksięgowania wpłaty lub dokonania jej kartą/gotówką.
c)    Rezerwacje zajęć zakupionych w ramach Voucheru Podarunkowego odbywają się na zasadach zajęć pojedynczych, tj. rezerwujemy terminy na bieżąco w miarę możliwości grafikowych Organizatora.
d)    Odwołania można dokonać na zasadach opisanych w akapicie 5 pkt. b. 

7.    Odpowiedzialność
a)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestnictwa w zajęciach, a także uchyla się od odpowiedzialności za konsekwencje przekazania błędnych informacji. 
b)    Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika tylko na płycie basenu w czasie trwania zajęć. Co za tym idzie przed i po zakończonych zajęciach i w szatni odpowiedzialność przechodzi na Opiekuna.

8.    Wykorzystywanie wizerunku
a)    Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i rozpowszechnianie go przez Organizatora w materiałach fotograficznych i filmowych w celach marketingowych na stronie www.pureswim.pl i serwisach Facebook oraz Instagram.
b)    Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika i takie oświadczenie należy w formie pisemnej przedstawić Organizatorowi.

9.    Informacje dodatkowe
a)    Informacje o odwołanych zajęciach ze względu na awarie, dni wolne od pracy i inne będą podawane za pośrednictwem serwisu Facebook na stronie @pureswimwarszawa. 
b)    Numer kontaktowy : +48 539 969 338; e-mail: biuro@pureswim.pl.
c)    Do wszelkich kwestii nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny.
d)    Wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd odpowiedni dla danego regionu.