top of page

Regulamin Szkoły Pływania PureSwim
Obowiązuje od 1 września 2023 r.

1. Postanowienia ogólne.

 1. Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w zakresie nauki pływania przez Akademię Pure Swim Szkoła Pływania Maciej Jura działającą pod nazwą skróconą Pure Swim Szkoła Pływania z siedzibą w Józefowie przy ul. Podstołecznej 34, 05-410, Józefów; NIP 5322094328, REGON 389633040, zwaną dalej Organizatorem.

 2. Organizator posiada wszelkie odpowiednie umowy i dokumenty wymagane do prowadzenia zajęć nauki pływania na obiektach sportowych, gdzie odbywają się lekcje nauki pływania.

 3. Osoby rezerwujące i biorące udział w zajęciach oraz ich opiekunowie zwani dalej są Uczestnikami.

2. Uczestnictwo w zajęciach.

 1. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do wszelkich prowadzonych przez Organizatora zajęć jest dobry stan zdrowia i brak przeciwskazań do wykonywania sportu jakim jest pływanie.

 2. Zapis na zajęcia wiąże się z obowiązkiem dokonania wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem za pełen okres rozliczeniowy lub w przypadku zajęć pojedynczych za dane zajęcia.

 3. Dokonanie wpłaty i/lub przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Poprzez akceptacje niniejszego regulaminu Uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień.

3. Organizacja zajęć i zapisy.

 1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą odpowiednie uprawnienia.

 2. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia Organizator zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa prowadzonego przez inną wykwalifikowaną osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Nie ma możliwości dodatkowego odwołania zajęć lub rezygnacji z nich w związku z zastępstwem.

 3. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa Organizator przenosi płatność za nieodbyte zajęcia na następny okres rozliczeniowy.

 4. Zapisy na zajęcia odbywają się elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy platformy ActiveNow na stronie internetowej Organizatora, kontakt telefoniczny lub mailowy oraz komunikator Messenger Facebook.

 5. Każdy Uczestnik po zapisie na zajęcia otrzyma zaproszenie do zarejestrowania się na platformie ActiveNow.

 6. Rejestracja na platformie jest niezbędna do uczestniczenia w zajęciach.

4. Zajęcia indywidualne i w parach.

 1. Uczestnik ma możliwość wyboru długości zajęć: 30min, 45min, 60min.

 2. Termin zajęć ustalany jest wspólnie między stronami.

 3. Uczestnik ma prawo zapisać się na zajęcia pojedyncze lub dokonać rezerwacji stałego terminu.

 4. Zajęcia objęte stałą rezerwacją odbywają się w czasie trwania roku szkolnego ustalonego przez MEN.

 5. Bilet wstępu na pływalnie nie jest uwzględniony w cenie zajęć indywidualnych.

 6. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia drugiej na zajęcia indywidualne jednak nie więcej niż 1 dodatkowej osoby na jednych zajęciach.

 7. Dopisanie drugiej osoby do zajęć wiąże się z odpowiednią do długości zajęć zmianą ceny zgodnie z dostępnym cennikiem.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęciach tj. przebrany w strój kąpielowy, z założonym czepkiem i okularkami.

 9. Każde opóźnienie z winy Uczestnika wiąże się ze skróceniem czasu zajęć stosownie do wielkości spóźnienia.

5. Mini grupki 3 osobowe i zajęcia grupowe.

 1. Długość trwania zajęć grupowych to 30, 40 lub 45 minut.

 2. Bilet wstępu na pływalnie jest wliczony w cenę zajęć grupowych.

 3. Organizator zobowiązuje się do maksymalnej liczby uczestników przypadającej na jednego instruktora wynoszącej 6 osób.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dołączenia jednej osoby więcej na zajęciach w ramach odrabiania odwołanych zajęć.

 5. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęciach tj. przebrany w strój kąpielowy, z założonym czepkiem i okularkami.

 6. Każde opóźnienie z winy Uczestnika wiąże się ze skróceniem czasu zajęć stosownie do wielkości spóźnienia.

6. Nieobecności, odwołania, odrabianie zajęć.

 1. Zasady odwoływania zajęć są takie same dla zajęć indywidualnych i grupowych.

 2. Uczestnik ma prawo do odwołania dwóch zajęć w miesiącu na każdy jeden termin rezerwacji tygodniowo.

 3. Aby odwołanie było skuteczne Uczestnik ma obowiązek zgłosić odwołanie zajęć najpóźniej 6h na przed rozpoczęciem zajęć, z wyłączeniem zajęć odbywających się w godzinach 6:00 – 10:00. Zajęcia z godzin porannych należy odwołać najpóźniej do godziny 19:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym odbywają się zajęcia.

 4. Odwołania dokonuje się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Panelu Klienta na platformie ActiveNow.

 5. Prawidłowo odwołane zajęcia można odrobić w nieprzekraczalnym czasie 45 dni od daty odwołania jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia roku szkolnego ustawionego przez MEN.

 6. Odrabianie zajęć nie odbywa się w czasie przerw świątecznych i innych, w których nie odbywają się zajęcia zgodnie ze stałym harmonogramem.

 7. Zapisu na odrabianie zajęć można dokonać w Panelu Klienta na platformie ActiveNow lub telefonicznie pod numerem podanym na stronie internetowej Organizatora.

 8. W przypadku każdej kolejnej nieobecności w danym miesiącu, zajęcia uznane są za odbyte bez możliwości ich odrobienia.

 9. Zajęcia grupowe można odrabiać w ramach zajęć indywidualnych jednak wiąże się to z obowiązkiem pokrycia przez Uczestnika kosztu biletu wstępu na pływalnie zgodnie z cennikiem obiektu.

 10. Zajęcia indywidualne można odrabiać na zajęciach grupowych jednak nie wiąże się to z obniżką ceny za daną lekcję. W przypadku odrabiania zajęć z grupą Uczestnik nie pokrywa kosztu biletu wstępu na pływalnię.

 11. W przypadku niezdolności do wykorzystania wykupionych zajęć przez Uczestnika, ze względu na poważne przyczyny zdrowotne, Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny sytuacji oraz przeniesienia płatności uczestnikowi na inny okres rozliczeniowy po wcześniejszym ustaleniu danego faktu między stronami.

7. Płatności.

 1. Okres rozliczeniowy dla wszelkich zajęć wynosi jeden miesiąc kalendarzowy z wyjątkiem lekcji indywidualnych bez rezerwacji stałego terminu.

 2. W przypadku braku rezygnacji ze stałego terminu rezerwacja jest automatycznie przedłużana na następny miesiąc.

 3. Cennik podany na stronie internetowej Organizatora (www.pureswim.pl/cennik) jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

 4. W przypadku rezerwacji stałego terminu zajęć indywidualnych i zajęć grupowych, dokonuje się opłaty za wszystkie zajęcia w danym miesiącu (pełen okres rozliczeniowy). Opłata za zajęcia jest również opłatą za rezerwację danego terminu.

 5. Zajęcia należy opłacić do 10 dnia miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.

 6. Organizator umożliwia dokonanie płatności poprzez Panel Klienta na platformie ActiveNow w systemie Tpay, przelewem bankowym na podany na stronie internetowej Organizatora numer konta oraz gotówką.

 7. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić przed dokonaniem płatności.

 8. W przypadku nagminnego braku wpłat, uczestnik po wcześniejszym powiadomieniu zostaje skreślony z listy rezerwacji.

 9. Zajęcia jednorazowe bez rezerwacji stałego terminu należy opłacić przed ich rozpoczęciem w systemie Active Now lub gotówką u instruktora.

 10. W przypadku zapisania się i rozpoczęcia zajęć w trakcie trwania okresu rozliczeniowego Uczestnik opłaca wyłącznie zajęcia, które pozostały do końca danego okresu.

8. Vouchery podarunkowe.

 1. Organizator dokonuje sprzedaży Voucheru Podarunkowego na określoną ilość i długość zajęć ustaloną wcześniej z kupującym.

 2. Każdy voucher ma 6 miesięczny termin ważności liczony od daty zaksięgowania wpłaty.

 3. Rezerwacje zajęć zakupionych w ramach Voucheru Podarunkowego odbywają się na zasadach zajęć pojedynczych, tj. rezerwujemy terminy na bieżąco w miarę możliwości grafikowych Organizatora.

 4. Odwołania zajęć dokonuje się na zasadach opisanych w pkt. 6 niniejszego regulaminu.

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. W celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej i innych oferowanych przez Organizatora usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • posiadanie dostępu do sieci Internet;

  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;

  • posiadanie aktywnego konta e-mail.

 2. Organizator nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do strony internetowej. W szczególności dostęp do strony internetowej może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 3. Zakazuje się Uczestnikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

  • naruszających dobre imię osób trzecich;

  • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

  • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

  • stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

  • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

 

10. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Uczestnika zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Akademią Pure Swim Szkołą Pływania Maciej Jura działającą pod nazwą skróconą Pure Swim Szkoła Pływania z siedzibą w Józefowie przy ul. Podstołecznej 34, 05-410, Józefów; NIP 5322094328, REGON 389633040, a Uczestnikiem, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Rezygnację ze stałego terminu zajęć należy zgłosić emailem.

 3. W przypadku rezygnacji wraz z nowym okresem rozliczeniowym (pkt. 7 ppkt. a), najpóźniej 48 godzin przed pierwszymi zajęciami danego okresu, Uczestnik nie ponosi dalszych kosztów.

 4. W przypadku rezygnacji w trakcie okresu rozliczeniowego Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów niewykorzystanych zajęć.

 5. W przypadku rezygnacji zajęć z winy Organizatora Uczestnikowi przysługuje pełen zwrot kosztów za niewykorzystane zajęcia.

11. Reklamacje.

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@pureswim.pl.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana drogą e-mailową.

12. Odpowiedzialność.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności tych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika i możliwości jego uczestnictwa w zajęciach, a także uchyla się od odpowiedzialności za konsekwencje przekazania błędnych informacji.

 2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika tylko na płycie basenu w czasie trwania zajęć. Co za tym idzie przed i po zakończonych zajęciach i w szatni odpowiedzialność przechodzi na opiekuna prawnego Uczestnika.

 3. Organizator zobowiązuje się do traktowania klientów z należytym szacunkiem i prowadzenia zajęć według swojej najlepszej wiedzy.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania współpracy ze skutkiem natychmiastowym z osobami nieprzestrzegającymi podstawowych zasad kultury, powodującymi niebezpieczeństwo i nie szanującymi pracowników zatrudnionych przez Organizatora oraz obiekty sportowe, na których odbywają się zajęcia. W takim przypadku Organizator nie zwraca kosztów nieodbytych zajęć.

13. Wykorzystanie wizerunku.

 1. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku i rozpowszechnianie go przez Organizatora w materiałach fotograficznych i filmowych w celach marketingowych na stronie www.pureswim.pl i serwisach Facebook oraz Instagram.

 2. Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika i takie oświadczenie należy przesłać Organizatorowi drogą e-mailową.

14. Informacje dodatkowe.

 1. Informacje o odwołanych zajęciach ze względu na awarie, dni wolne od pracy i inne będą podawane za pośrednictwem serwisu Facebook na stronie @pureswimwarszawa i/lub drogą telefoniczną.

 2. Numer kontaktowy : +48 539 969 338; e-mail: biuro@pureswim.pl.

 3. Do wszelkich kwestii nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie ma kodeks cywilny.

 4. Wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd odpowiedni dla danego regionu.

15. Polityka prywatności.

Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Organizatora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Akademia Pure Swim Szkoła Pływania Maciej Jura działającą pod nazwą skróconą Pure Swim Szkoła Pływania z siedzibą w Józefowie przy ul. Podstołecznej 34, 05-410, Józefów; NIP 5322094328, REGON 389633040; tel: +48 539 969 338, e-mail: biuro@pureswim.pl; informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

bottom of page